Logo

  Regulamin sklepu

  REGULAMIN i Polityka Prywatności

  Regulamin sklepu internetowego www.fototransfer.pl prowadzonego przez firmę fototransfer.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702994, NIP: 6722088906, REGON: 368712994, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

  SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2. DEFINICJE

  3. REJESTRACJA

  4. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

  5. WARUNKI  SPRZEDAŻY 

  6. ZASADY PŁATNOŚCI

  7. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

  1. PROMOCJE, BONY PROMOCYJNE

  2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

  11. REZYGNACJA Z KONTA

  1. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; POLITYKA PRYWATNOŚCI

  2. KONTAKT

  14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Regulamin sklepu internetowego, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.fototransfer.pl.pl określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu w sklepie internetowym prowadzonym przez spółkę Fototransfer.p. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702994

  II. DEFINICJE

  1. Sprzedawca - Sprzedawcą jest firma: Fototransfer.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702994, NIP: 6722088906, REGON: 368712994, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, tel.: +48 694 077 072, e-mail: kontakt@fototransfer.pl

  2. Klient - Klientem jest osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, niebędąca konsumentem, która na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie uzyskała dostęp do Sklepu w celu dokonywania zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą.

  3. Strona Internetowa - Strona internetowa, pod którą prowadzony jest sklep internetowy www.fototransfer.pl.

  4. Sklep Internetowy - Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę Sklep, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej www.fototransfer.pl.

  5. Towar - Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, na które Klient może złożyć zamówienie. Możliwe jest dodawanie do koszyka i zamawianie wyłącznie towarów, które Sprzedawca posiada na stanie magazynowym. Oferowane przez Sprzedawcę towary, są spersonalizowane (z grafika zaprojektowaną przez Kupującego).

  6. Administrator Bazy Danych - Oznacza spółkę fototransfer.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych klientów. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności  opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. 

  8. Dział Obsługi Klienta - Oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: +48 694 077 072, e-mail: kontakt@fototransfer.pl

  9. Rejestracja - Oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

  10. Login - Oznacza adres mailowy Klienta, i wymagany jest wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

  11. Konto Klienta - Oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatyczny Sprzedawcy. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym oraz gromadzenie informacji dotyczących dokonywanych zakupów a także umożliwia Klientowi obserwację statusu realizacji zamówienia oraz korzystanie z rabatów dla stałych klientów.

  12. Zamówienie - Oznacza złożenie przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, spersonalizowanych przez Klienta poprzez naniesienie grafiki, zaprojektowanej przez Klienta przy użyciu kreatora graficznego Sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  13. Regulamin - Oznacza niniejszy regulamin, który został zaakceptowany w momencie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

  III. REJESTRACJA

  1.  Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Rejestracji umieszczonego na Witrynie Sklepu internetowego.

  2.   W trakcie Rejestracji Klient:

  1. Wypełnia lub potwierdza dane dotyczące: imienia i nazwiska Klienta lub osoby reprezentującej Klienta, nazwy firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, siedziby firmy Klienta, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
  2. Zostaje poproszony o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
  3. Ustala indywidualny Login i Hasło.
  4. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.
  5. Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, iż jest uprawniony do działania w imieniu podmiotu, którego dane wskazuje, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Akceptując Regulamin Klient oświadcza w szczególności, że korzysta ze Sklepu w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, co Sprzedawca jest uprawniony zweryfikować. Jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu nie spełnia warunków określonych niniejszym Regulaminem, Sprzedawca ma prawo odrzucić przesłany formularz rejestracyjny lub Zamówienie.
  7. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami w Sklepie internetowym oraz na otrzymywanie newslettera.
  8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym

  IV. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej. 

  1. Wymagania sprzętowe - Aby uzyskać prawidłowe wyświetlanie Strony internetowej, zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. 

  2. Rejestracja Klienta (login) - Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu, a także akceptacji Polityki Prywatności fototransfer.pl Sp. z o.o. oraz Regulaminu Sklepu Internetowego  i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez odbiorców danych. 

  3. Złożenie zamówienia - Klient wybiera produkt następnie używając kreatora graficznego Sprzedawcy projektuje nadruk, który zostanie umieszczony na produkcie, w kolejnym kroku wybiera ilość, metodę dostawy, płatności i składa zamówienie korzystając z przycisku „zamawiam i płacę”.

  4. Prawa autorskie- Klient może zamawiać Produkty z grafikiami, do których przysługują mu prawa autorskie. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż jest autorem grafiki lub ma do niej prawa autorskie.

  5. Wzory wykorzystane przez Klienta nie mogą naruszać powszechnie obowiązujacych przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

  6. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie przedsiębiorcy.

  V.  WARUNKI SPRZEDAŻY

  1. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego. 

  2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy. 

  3. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej podczas procesu składania zamówienia. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich w kwotach netto, wartość podatku od towarów i usług jest dodawana do wartości zamówienia po złożeniu zamówienia.

  4. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu – nie będą realizowane.

  5. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

  6. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

  7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

  VI. ZASADY PŁATNOŚCI

  1. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:

  a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

  b) płatność przelewem - szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem operatora zewnętrznego- Klient drogą elektroniczną zostaje przekierowany na stronę swojego banku oraz otrzymuje informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku bankowego Klienta. Jeśli transakcja z różnych przyczyn nie dojdzie do skutku, pieniądze zwracane są do serwisu____, a następnie na rachunek bankowy Klienta,

  e) Przedpłata - na podstawie druku Zamówienia Klient dokonuje wpłaty na wskazane konto Sprzedawcy kwoty podanej na druku Zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty, Zamówienie jest przyjęte do realizacji,

  f) Kredyt kupiecki - odroczona forma płatności pozwalająca dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym na fakturę przelewową. Przyznanie kredytu kupieckiego wiąże się z podpisaniem stosownej umowy ze Sprzedawcą
  2. W celu realizacji płatności elektronicznej dostępnej za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, który wymaga podania przez Klienta jego danych koniecznych do dokonania transakcji, Klient zobowiązany jest przed dokonaniem płatności zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę.
  3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa Sprzedawca z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta. 

  VII. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

  1. Towar w zależności od wyboru sposobu dostawy podczas składania zamówienia, dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, na terenie całej Polski.

  2. Dostawa poza granice Polski na terenie Unii Europejskiej jest możliwa po wcześniejszym kontakcie i indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki.

  3. Przystąpienie do realizacji zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.Wysyłka następuje niezwłocznie, po skompletowaniu złożonego zamówienia.

  4. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  5. Zamówiony towar można także odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego bez żadnych dodatkowych opłat. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję podczas składania zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową o przygotowaniu zamówienia i możliwości odbioru.

  6. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem. Klient może wyrazić zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną.

  7. Kurier nie ma obowiązku samodzielnie wnieść do lokalu Klienta Towarów o wadze powyżej 31,5 kg. 

  8. Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie po odebraniu towaru, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem. 

  9. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować firmie kurierskiej odbiór Towaru. Potwierdzenie odbioru Towaru jest dokonywane na kopii dokumentu sprzedaży (faktury), bądź w liście przewozowym przez osobę upoważnioną przez Kupującego, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz pieczątką firmową (jeżeli posiada) odbiór dostawy wraz z zapisem „towar otrzymałem” i datą. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Kupującego jest osobą upoważnioną do odbioru Produktu. 

  10. W przypadku braku możliwości dostarczenia, kurier podejmie ponowną próbę dostawy Towaru. 

  11. Jeżeli pomimo podjęcia próby ponownego dostarczenia Towaru, dostawa Zamówienia okaże się niemożliwa / Zamówienie nie zostanie dostarczone, Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy Kosztów dostawy.

  12. Jeżeli pomimo obecności osoby uprawnionej do odbioru Zamówienia, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Produktu, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 11 powyżej. 

  13. W przypadkach opisanych w punktach 11-12, Sprzedający ma prawo zastosować wobec Klienta sankcje w postaci zablokowania Konta/Kont Klienta lub rozwiązania umowy z Klientem. 

  14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania kompletnego Zamówienia jakie zostało złożone lub do przesunięcia terminu dostawy w sytuacji, gdy zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury mogą narazić wybrane Produkty na utratę swojej jakości. Klient otrzyma wówczas powiadomienie o przesunięciu terminu dostawy. Zamówienie takie będzie skompletowane w pierwszym możliwym terminie, w którym temperatury na to pozwolą. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia. 

  15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnego Zamówienia, informując drogą mailową o powstałych brakach w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia.

  VIII. PROMOCJE, BONY PROMOCYJNE

  1. Co jakiś czas organizowane są promocje na wybrany asortyment z oferty. Przy produktach objętych promocją widnieje nowa, promocyjna cena. Warunkiem zakupu towaru w cenach promocyjnych jest złożenie zamówienia w trakcie trwania promocji.

  2. W sklepie można korzystać z 3 rodzajów bonów: rabat kwotowy, rabat procentowy, darmowa dostawa. Bony, które nie są przypisane do konkretnej osoby, można swobodnie przekazywać innym osobom.

  3. Każdy bon ma ściśle określony okres ważności. Nie wykorzystanie bonu w danym okresie skutkuje jego usunięciem z systemu sklepu.

  IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  2. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera, aby wykluczyć uszkodzenia towaru w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy wraz z kurierem spisać odpowiedni protokół reklamacyjny.

  3. W przypadku stwierdzenia wady już po odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest wezwać kuriera do sporządzenia protokołu szkody.

  4. O stwierdzonym uszkodzeniu przesyłki Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy.

  5. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń, bądź nie zgłoszenie wad w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy lub w wypadku wad ukrytych niezwłocznie od wykrycia wady, oznacza że Klient nie zgłasza zastrzeżeń co do dostarczonego Towaru i Towar jest wolny od wad.

  6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ograniczona jest jedynie do wad fabrycznych, takich jak złej jakości nadruk, uszkodzony produkt, błędny nadruk na produkcie lub pomylony produkt. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub innych nieprawidłowości w trakcie jego użytkowania, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@fototransfer.pl. Jeśli zgłoszenie dotyczy uszkodzeń towaru, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, prosimy w miarę możliwości, o załączenie zdjęć przedstawiających wadliwy element.

  7. Uszkodzone lub brakujące elementy zostaną dostarczone w terminie do 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na koszt Sprzedającego.

  8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni, a z tytułu gwarancji zgodnie z jej warunkami. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

  10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Produkt zostanie zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

  11. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupiony Produkt, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedawcę reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu. Jeżeli Kupujący dokonał płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Kupującego rachunek bankowy

  X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU 

  Sprzedawca w związku z rodzajem towaru (personalizacja) nie dopuszcza możliwości odstąpienia od umowy.

  XI. REZYGNACJA Z KONTA

  Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta poprzez jego zamknięcie zgodnie z procedurą zawartą na stronie https://pomoc.fototransfer.pl/pomoc/konto „Usuwanie konta”. Po zamknięciu Konta dalsze korzystanie z Konta stanie się niemożliwe.

  XII. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; POLITYKA PRYWATNOŚCI

  PRZETWARZANIE DANYCH

  1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest fototransfer.pl Sp. z o.o. zwany dalej "Administratorem" będący jednocześnie Sprzedawcą.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
  3. Administrator zapewnia, że dane przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  4. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu internetowego prowadzącego stronę internetową www.fototransfer.pl
  5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez fototransfer.pl Sp. z o.o.  danych osobowych w rozumieniu ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 i z dnia 10 maja 2018 jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację.
  6. Akceptacja Polityki Prywatności przy dokonaniu zakupu w Sklepie Internetowym oznacza zgodę na przetwarzanie danych przez klienta w celu realizacji zamówienia. 

  CEL, PODSTAWA, ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego www.fototransfer.pl , nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania, jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

  2. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

  3. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia sprzedaży przez Fototransfer.pl Sp. z o.o.

  5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Rozdziale III ust. 2 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z fototransfer.pl Sp. z o.o. umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.fototransfer.pl. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  6. Dane są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy; przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej; przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

  7. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

  ODBIORCY DANYCH

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. 

  3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

  4. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi. 

  5. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. 

  6. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących. 

  7. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

  8. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  3. W przypadku przetwarzania danych w celach informacji handlowej, w każdej chwili Klient może taką zgodę wycofać.

  4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta, w przypadku newslettera – zakończenia subskrypcji (opcja dostępna na dole newslettera) lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fototransfer.pl

  COOKIES

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).
  2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach: 

  a) obsługi procesu rejestracji oraz logowania Klienta do konta;

  b)zapamiętywania Klienta jako zalogowanego użytkownika Sklepu Internetowego i pokazywania, że jest zalogowany;

  c) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

  d) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

  e) realizacji procesu składania Zamówienia;

  f) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

  g) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy, w celu ulepszania działania stron internetowych.

  3. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie Zamówienia, zalogowanie lub założenie konta Klienta).

  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

  a) w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  b) w przeglądarce Firefox – http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

  c) w przeglądarce Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

  d) w przeglądarce Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

  e) w przeglądarce Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042

  GOOGLE ANALITYCS

  1. Google Analytics, o którym mowa powyżej, to system analityki internetowej zbierający informacje o aktywności i zachowaniu użytkowników Sklepu Internetowego, stosowany w celu prowadzenia działań analitycznych i marketingowych.

  2. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę tego systemu lub wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu (co może również zablokować możliwość poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym). Aby zablokować wyłącznie system Google Analytics użytkownik powinien zapoznać się z artykułem na stronie Google: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

  3.Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

  BEZPIECZEŃSTWO I SIEĆ SPOŁECZNOŚCIOWA

  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego i nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących produktów innych Podmiotów, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
  2. Zachęcamy do zabezpieczenia Hasła przed ujawnieniem osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Hasła przez Klienta i wynikające z tego skutki. 
  3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
  4. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 

  a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL

  b) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

  5. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook.

  6. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Jeśli podczas wizyty w Serwisie Użytkownik (Klient) Serwisu kliknie na wybrany link,  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Klient kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika (Klienta) może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na  koncie Użytkownika (Klienta) w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

  7. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.

  8. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

  ZMIANY. 

  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. 

  XIII. KONTAKT

  W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, telefonicznych pod numerem +48 694 077 072 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce „Kontakt”.

  XIV. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

  1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, a o treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

  3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w pierwszej kolejności strony będą starały się rozwiązać polubownie w trybie postępowania reklamacyjnego ustanowionego niniejszym Regulaminem i przepisami Kodeksu cywilnego.

  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.